Kakel- och fogrent Nitor

500 ml
ART.NR: 1849999
Tar effektivt bort missfärgningar, kalk-, tvålmineral och övriga smutsavlagringar från kakel, fogar och andra hårda ytor.
Läs mer
Från
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer
Hjälp med installation?
Vi erbjuder hjälp till fast pris Läs mer

Kakel- och fogrent Nitor

Tar effektivt bort missfärgningar, kalk-, tvålmineral och övriga smutsavlagringar från kakel, fogar och andra hårda ytor.
Använd inte på marmor eller annan natursten.

Så gör du

Spraya och låt verka några minuter. På svåra avlagringar, gnugga eventuellt med svamp, trasa eller borste. Skölj noga med vatten.
OBS! Undvik stänk i ögonen och inandning av dimma. Blanda inte med andra produkter.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P337
Vid bestående ögonirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Nitor