Kakel- och fogrent Nitor

ART.NR: 1849999
Tar effektivt bort missfärgningar, kalk-, tvålmineral och övriga smutsavlagringar från kakel, fogar och andra hårda ytor.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Kakel- och fogrent Nitor

Tar effektivt bort missfärgningar, kalk-, tvålmineral och övriga smutsavlagringar från kakel, fogar och andra hårda ytor.
Använd inte på marmor eller annan natursten.

Så gör du

Spraya och låt verka några minuter. På svåra avlagringar, gnugga eventuellt med svamp, trasa eller borste. Skölj noga med vatten.
OBS! Undvik stänk i ögonen och inandning av dimma. Blanda inte med andra produkter.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313
Sök läkarhjälp.
P337
Vid bestående ögonirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Nitor

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Väggkakel är vanligast i badrum och kök men du kan även göra tvättstugan snygg med ett väggkakel. Kakel är ett slitstarkt och lättstädat material som kräver minimalt underhåll, det håller sig snyggt år efter år. Du kan skapa en kaklad vägg med färger och former precis som du önskar, eftersom det finns kakel med olika färger och mönster. I denna guide visar vi hur du kan sätta kakel själv!
  • Flytspackling är ofta ett mycket bra alternativ för att skapa jämna och släta underlag inför efterföljande ytmaterial. Det är även en bra metod för att skapa fall mot en eller flera golvbrunnar i ett våtrum. Om du till exempel ska lägga klinkers, kan du behöva öka stabiliteten – det kan du göra genom att förstärka flytspackel med armering.
  • Fogningen av kakel- och klinkerplattor är pricken över i:et och är avgörande för helhetsintrycket av dina plattor. Därför är det bra att redan du väljer ut dina plattor även fundera över fogarna. Förutom alla färger det finns att välja på kan du även sätta plattorna med olika avstånd, vilket ger fogbredden och avgör hur framträdande fogen ska vara. Här är guiden som visar hur fogar kakel och klinker på bästa sätt.