EN HÅLLBARHETSARTIKEL AV BYGGMAX

Luftvärmepump | ByggmaxLuftvärmepump | Byggmax

Komplettera med en energismart luftvärmepump

Här kan du läsa om fördelarna med att installera en luftvärmepump i hemmet.

Idag är värmepump ett av de vanligaste uppvärmningssystemen - antingen som huvudsaklig värmekälla eller som komplementvärme. Det är både smidigt, energisnålt och ekonomiskt fördelaktigt. Har du ett hus som värms med direktverkande el kan du i optimala fall spara mellan 30-50% i uppvärmningskostnader.

Vilket värmebehov ditt hus behöver beror på var i landet i du bor. I norr är det kallare – i söder är det varmare. Ditt värmebehov beror också på ditt hus standard och planlösning. En luftvärmepump är vanligtvis inte den enda värmekällan i hem – ofta krävs det att du kompletterar med en till.  

Luftvärmepump | ByggmaxLuftvärmepump | Byggmax

Hur fungerar en luftvärmepump?

På samma sätt som ett vanligt kylskåp. Värmen tas från den kalla sidan och avger den sen till den varma sidan. För att uppnå denna värmeförflyttning används en kompressor i en sluten köldmedieslinga mellan inne- och utedel, där ett köldmedium kondenseras respektive förångas. Det krävs betydligt mindre el för den värme som överförs jämfört med vad en elradiator förbrukar för samma värme.

Placeringen är viktig

För maximal nytta av din luftvärmepump är placeringen av innedelen viktig. Det är denna som genererar luftflödet med den uppvärmda luften. Ju bättre placerad enhet, desto bättre spridning av värmen. Placeringen av innedelen styrs även till viss del av var du kan placera utedelen, då dessa ska kopplas ihop och jobba tillsammans. Utedelen generar förutom kall luft även både ljud och kondensvatten, vilket är bra att ta med i planeringen.

Välj storlek på värmepump

När du ska välja en värmepump gäller det att känna till att angiven maximal effekt utgår ifrån optimala förhållanden, något som kan vara svårt att uppnå. Se till att ha lite marginal så att du inte riskerar att köpa en för liten värmepump. Det är också viktigt att titta på vid vilka temperaturer värmepumpen fortfarande arbetar effektivt, då verkningsgraden minskar med sänkt utetemperatur.

Hur kraftig luftvärmepump behöver jag?

Ett hus med någorlunda modern isoleringsstandard har vanligen ett effektbehov för uppvärmningen på 40-50 Watt per kvadratmeter. Äldre hus med lite sämre isolering har istället ofta ett effektbehov i intervallet 60-70 W per kvadratmeter. Den yta du ska räkna på är de områden i huset där luften kan cirkulera fritt. En luftvärmepump fungerar bäst vid öppen planlösning. De utrymmen som ofta stängs till, som till exempel toalett eller badrum, kommer vanligen att kräva en kompletterande värmekälla.

Energisnål värmepump | ByggmaxEnergisnål värmepump | Byggmax

Hur energisnål är en värmepump?

Eftersom du behöver en viss mängd värmeeffekt för att hålla en behaglig inomhustemperatur så avgörs värmepumpens energiförbrukning av dess prestanda. Denna anges via COP-värdet, som även kallas värmefaktor eller verkningsgrad. Den beskriver hur mycket värmeeffekt värmepumpen ger jämfört med hur mycket eleffekt den förbrukar. Exempelvis så innebär ett COP-värde på 4,8 att värmepumpen ger 4,8 gånger så mycket energi som den förbrukar. För luftvärmepumpar så mäts COP-värdet vid 7°C utomhus och 20°C inomhus, vilket inte ger en helt sann bild för oss i Norden. Dessutom anges ofta även SCOP, vilket är ett något bättre mått på prestandan för oss i norra Europa. SCOP mäts istället över en hel säsong och vid utomhustemperaturer ned till -7°C, vilket ger en bättre fingervisning om värmepumpens effektivitet.

Tänk på ljudnivån

Fläktarna i både inne- och utedel genererar en del ljud vilket kan störa både nattsömn och försämra utemiljön. Ljudnivån anger ljudstyrkan och mäts i dB, vilket är en logaritmisk skala. Detta innebär att en ökning med 6 dB upplevs som en fördubbling av ljudstyrkan. Ett normalt samtal ligger på ungefär 65 dB gränsvärde för buller i inomhus ligger på 45 dB. Vid val av värmepump är det bra att titta på ljudnivån – även för lite högre fläkthastigheter och inte bara på lägsta fart om du vill ha en bullerfri miljö.

En luftvärmepump klarar även att kyla 

En väldigt bra och ofta önskad egenskap hos luftvärmepumpar är att den även går att köra i ett kylläge. Då vänds processen och värme hämtas på insidan och släpps ut på utsidan. Är detta viktig för dig - titta på enhetens kyleffekt, vilken normalt är lägre än värmeeffekten.

Hur påverkas ventilationen 

Har du ett hus med självdrag så gäller det att känna till att ventilationen kan komma att påverkas när förutsättningarna för uppvärmningen av huset ändras. Självdrag bygger på en varm skorsten som drar ut frånluft och skapar ett undertryck i huset. Ersätter du stora delar av uppvärmningen med en luftvärmepump utan att kompensera för den minskade ventilationen riskerar du att få betydligt sämre ventilation. Riskerna med detta är sämre inomhusluft och i värsta fall ökade risker för mögelpåväxt.

Luftvärmepump | ByggmaxLuftvärmepump | Byggmax
Installatör | ByggmaxInstallatör | Byggmax

En luftvärmepump måste installeras av en behörig installatör

En luftvärmepump måste enligt lag installeras av en certifierad kyltekniker då det innefattar hantering av en köldmediekrets och faller under F-gasförordningen (EU/517/2014). Kontakta en installatör tidigt i planeringen – då får hjälp både i val av enhet men också för att hitta en optimal placering i ditt hus. Vi på Byggmax erbjuder en fördelaktig installation med vår samarbetspartner Inselo. Inselo är specialister på installation och med professionell installatör säkerställer du lång livslängd och uppfyllda garantivillkor för din produkt.

Ta hjälp av vår gör det själv-guide