LÄTTFIX UNIVERSAL BOSTIK

15 kg
ART.NR: 01305
En lättfiller-fästmassa lämplig till stora keramiska plattor på vägg och golv inne som ute.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

LÄTTFIX UNIVERSAL BOSTIK

En lättfiller-fästmassa lämplig till stora keramiska plattor på vägg och golv inne som ute.

Användningsområde:
Kan användas i våta och torra utrymmen, på gipsskivor, betong, murade ytor, golvspackel och ytor belagda med Bostik Tätskikt Universal. Kan läggas i kombination med golvvärme.

Underlag

Betong, puts, spackel, gipsskiva, täta ytor (kräver primning), tätskikt.

Teknisk data

Fogbar efter: Vägg ca. 12 timmar och golv 24 timmar
Betongålder: >3 månader. Klass 3 enligt HusAMA
Klassning EN12004: C2TE
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284
Använd andningsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Varumärke Bostik