Lim- och klotterborttagning Nitor

ART.NR: 184997
För borttagning av limrester. Fungerar även som klotterborttagare.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Lim- och klotterborttagning Nitor

För borttagning av limrester. Fungerar även som klotterborttagare.

Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Nitor

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla panelen på sitt hus är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat under lång tid. Bjud gärna in lite vänner så att ni kan hjälpas åt, det blir roligare så!
  • Att måla väggarna inomhus är ett enkelt sätt att förnya ett rum med enkla medel. Därför är det kanske inte så konstigt att det är ett av de vanligaste projekten för hemmafixaren. Som vanligt gäller det att vara noga med förarbetet och att ha rätt grejer till hands, då går jobbet som en dans. Allt du behöver för att lyckas med målningen hittar du på Byggmax såklart.
  • Att måla sin fasad av nyuppsatt panel är ett jobb som snabbt ger ett tydligt resultat och dessutom skapar ett gott skydd för lång tid framöver. Se till att planera jobbet väl och ha rätt utrustning till hands så kommer du snart att kunna få njuta av ett vackert och hållbart resultat. Bjud gärna in lite vänner att hjälpas åt och måla så blir arbetet både roligare och går fortare.
  • Det är rekommenderat att måla taket i samband med att väggarna målas om. På så vis fräschar du upp hela rummet och spar även tid genom att samla allt arbete till ett och samma tillfälle. Då börjar du helt enkelt med att måla taket först och behöver inte heller vara lika noga när du målar vägg- och takvinkeln eftersom väggen ändå ska målas efteråt. Här tjänar du även mycket tid på att måla om flera rum i taget när grejerna ändå är framme och du är igång.