Märkfärg spray CRC

Sprayburk, Orange, 500ml
Artikelnummer: 18486
Vikt: 0.75
Snabbtorkande, fluorescerande allroundspray för all form av professionell märkning.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
85 95 kr /st
st
Märkfärg spray CRC
Snabbtorkande, fluorescerande allroundspray för all form av professionell märkning. Hög viskositet vilket medför att färgen rinner mindre och kan även appliceras vertikalt. Går att använda på alla underlag även där väta förekommer, utmärkt täckförmåga. Rörlig skyddshatt som skyddar mot onödigt spill. Innehåll 500 ml.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
P502
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 994028