MONTERINGSLIM INNE BOSTIK

ART.NR: 180103
Lösningsmedelfritt, akryl/vattenbaserat monteringslim med extremt monteringshugg och hög slutstyrka. Slytstyrkan uppnås redan efter ett dygn. Limmet appliceras enkelt med patronspruta utan att rinna.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

MONTERINGSLIM INNE BOSTIK

Lösningsmedelfritt, akryl/vattenbaserat monteringslim med extremt monteringshugg och hög slutstyrka. Slytstyrkan uppnås redan efter ett dygn. Limmet appliceras enkelt med patronspruta utan att rinna. Limmet har en fyllande förmåga och tar upp ojämnheter i underlaget. Ger en stum limfog med hög limstyrka vid limning av ytor där minst en av ytorna är sugande. Lämpar sig för limning i miljöer med inomhusklimat eller där fogen är skyddad från fukt och nederbörd. Limrester tvättas enkelt bort med vatten.

Användningsområde

Pure Fix High Grip används för att limma de allra flesta materialtyper på torra underlag. Används främst inomhus eller andra utrymmen utan förhöjd fuktighet. Använd limmet när det ställs krav på kort härdtid. Fäster mot i princip alla förekommande byggmaterial som exempelvis: trä, metaller (lackerade och obehandlade), betong, metall, keramiska material, PVC, glas, sten, cellplast samt plast (ej PE /PP/PFTE). Minst en av ytorna måste vara sugande/porös.

Arbetsbeskrivning

Ytorna skall vara torra och rena och fria från fett. Skär av patronspetsen till lämplig storlek. Applicera på ena ytan med hjälp av en patronspruta. Applicera limsträngar 5 mm breda i rader med 50-100 mm avstånd. Pressa i 10 sekunder till ca 2-3 mm skikt. Styrkeuppbyggnaden i limmet börjar efter några minuter. Det limmade föremålet ska fixeras under härdning, (ca 24 timmar). Slutlig limstyrka uppnås efter 1 dygn. Icke härdat lim tvättas bort med vatten. Härdat lim tas bort mekaniskt. Styrkan i en limfog blir aldrig högre än bärigheten av underlaget. Provlimma alltid plaster eller gummi. Limmet fäster ej mot feta plaster (PP/PE/PTFE).

Miljö & hälsa

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se säkerhetsdatablad.
Läs mer
Märkning
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H310
Dödligt vid hudkontakt.
H330
Dödligt vid inandning.
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Varumärke Bostik