Metallfärg Smooth Finish Silver Hammerite

ART.NR: 198003
Silverfärgad högblank metallfärg som kan appliceras direkt på järn och andra metaller – även om det har rostat. Ingen grundfärg eller primer behövs. För användning inomhus och utomhus.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Metallfärg Smooth Finish Silver Hammerite

Hammerite Smooth Finish är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn och andra metaller – även om det har rostat. Den stora fördelen med Smooth Finish är att du med denna färg får rostskyddsfärg, grundfärg och toppfärg i ett. Du slipper alltså alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning! Färgen stoppar effektivt rostbildning och ger en slät, högblank och slagtålig yta som effektivt stöter bort vatten och smuts under många år. Hammerite Smooth Finish har ett inbyggt rostskydd som står sig i många år. Den fungerar utmärkt för applicering på exempelvis dörrar, element, garagedörrar, staket, trädgårdsmöbler och trappor. Färgen har en silverfärgad kulör och kan användas inomhus såväl som utomhus.

Måla med Hammerite Smooth Finish

  1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste. Slipa lätt med slippapper innan målning. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.
  2. Måla direkt på den rengjorda metallytan. Ett andra lager kan vid behov appliceras efter 4 timmar. Idealisk målningstemperatur är mellan +8 och +25 °C. Måla inte om det är kallare än +5 eller varmare än +35 °C.
  3. Penslar tvättas med alifatnafta.

Hälsa och miljö

  • Produkten får inte hällas ner i avloppet då det försvårar reningsprocessen i reningsverket.
  • Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Se mer information i säkerhetsdatabladet.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Hammerite

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla metall är något du kanske inte gör så ofta. Men det är faktisk varken krångligt eller svårt. Arbetet är väldigt likt att måla trä förutom att du använder produkter som är anpassade för metall. Du har säkert en hel del plåtdetaljer som skulle behöva lite kärlek. I den här guiden berättar vi hur du lyckas ge dom det.