Metallfärg Smooth Finish Spray Svart Hammerite

ART.NR: 198002
Svart högblank sprayfärg som kan appliceras direkt på järn och andra metaller – även om det har rostat. Ingen grundfärg eller primer behövs.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Metallfärg Smooth Finish Spray Svart Hammerite

Hammerite Smooth Finish Spray är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn och andra metaller – även om det har rostat. Den stora fördelen med Smooth Finish är att du med denna färg får rostskyddsfärg, grundfärg och toppfärg i ett. Du slipper alltså alla de inledande och tidskrävande momenten med primning och grundning! Färgen stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts under många år. Hammerite Smooth Finish ger en vacker slät och högblank yta med inbyggt rostskydd som står sig i många år. Den fungerar utmärkt för applicering på exempelvis dörrar, element, garagedörrar, staket, trädgårdsmöbler och trappor. Färgen har en svart kulör och kan användas inomhus såväl som utomhus.

Applicering av Hammerite Smooth Finish Spray

  1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste. Slipa lätt med slippapper innan målning. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.
  2. Spraya direkt på den rengjorda metallytan. Måla inte om temperaturen understiger +5°C eller överstiger +35°C. Färgen är övermålningsbar efter 15 minuter.

Hälsa och miljö

  • Produkten får inte hällas ner i avloppet.
  • Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.
Se mer information i säkerhetsdatabladet.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Hammerite
Leverantörens artikelnummer 350201400

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla metall är något du kanske inte gör så ofta. Men det är faktisk varken krångligt eller svårt. Arbetet är väldigt likt att måla trä förutom att du använder produkter som är anpassade för metall. Du har säkert en hel del plåtdetaljer som skulle behöva lite kärlek. I den här guiden berättar vi hur du lyckas ge dom det.