Snickerifärg 15 Halvmatt Sadolin

Kan brytas till önskad kulör
ART.NR: 18659
Kan brytas till valfri kulör online eller i utvalda butiker.
Snickerifärg av hög kvalitet som ger dina inomhussnickerier en fin, halvmatt yta. För målning av exempelvis köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister, med mera. Denna färg kan blandas till önskad kulör i utvalda Byggmax-butiker. Hitta närmsta Byggmax-butik med färgmaskin här!
Läs mer
Välj kulör:
Vit
Välj valfri
Välj valfri

Anpassningsbara alternativ:

st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Snickerifärg 15 Halvmatt Sadolin

Kan brytas till valfri kulör online eller i utvalda butiker.
Halvmatt Svanenmärkt snickerifärg av hög kvalitet som ger dina snickerier en fin, matt yta. Färgen är avsedd för användning inomhus på köksluckor, dörrar, karmar, socklar, lister, med mera. Den är också lämplig för målning av rostskyddsgrundade plåt- och ståldetaljer inomhus. Färgens mycket låga tendens till klibb gör den även mycket lämplig för målning inuti exempelvis köksskåp.

Färgen är vit men kan blandas till önskad kulör i Byggmax-butik.

Måla med Sadolin Snickerifärg

Färgen ska appliceras flödigt för att ge bästa utflytning och fyllighet. Använd pensel, roller eller spruta vid applicering. Verktygen rengörs med såpvatten. Färgen är genomtorr efter två timmar och övermålningsbar efter 12 timmar.

Nymålning

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska eventuella kvistar isoleras med Sadolin Kvistlack två gånger. Därefter grundas ytan med Sadolin Snickerigrund. Spackling med Sadolin Snickerispackel utföres efter grundning. Slipa ytan med ett fint sandpapper och damma av väl. Färdigstryk två gånger med Sadolin Snickerifärg Halvmatt.

Ommålning

Tidigare målade snickerier tvättas med målartvätt och mattslipas. Eventuell spackling görs med snickerispackel. Eventuell grundning görs med Sadolin Snickerigrund. Färdigstryk 1-2 gånger med Sadolin Snickerifärg Halvmatt. För bästa resultat ska grundstrykning och mellanstrykning med Sadolin Snickerigrund torka över natten innan färdigstrykning Snickerifärg Halvmatt.

Färgbrytning i butik

Denna färg är vit men kan blandas till den kulör du önskar. I många av våra butiker kan vi bryta färg i tusentals kulörer - helt utan extra kostnad. Här kan du se vilka butiker som erbjuder färgbrytning.

Köksluckorna på bilden är målade i kulören ACC FN.01.84. Lister och dörrkarm är målade i ACC GN.00.88. Notera att en kulör som visas på en skärm ofta skiljer sig något från verkligheten. Vi rekommenderar därför att alltid provmåla innan du bestämmer dig.

Hälsa och miljö

  • Denna produkt uppfyller kraven för Svanenmärkning.
  • Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen och använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation.
  • Flytande färgrester och tvättvätska får inte hällas ner i avloppet utan ska lämnas till miljöstation.
Se även information i Säkerhetsdatabladet.

Läs mer
Märkning
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H310
Dödligt vid hudkontakt.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H330
Dödligt vid inandning.
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H361
Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Sadolin

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Det är viktigt att inspektera fönstren noga för att veta vilka åtgärder som ska tas. Mindre rötskador kan enkelt gröpas ur och fyllas i igen men det blir svårare när större ytor, speciellt de som är strukturerade är skadade. Då behövs en större del av fönstret sågas ut och en matchande ersättningsbit tillverkas till samma form och limmas dit.
  • Innan du kan börja med själva målningen måste du också veta med vilka verktyg du ska applicera färgen med. Valet av pensel, tillsammans med förarbetet har en stor betydelse på resultatet då penslar av olika kvalitet sprider ut färgen och fördelar den olika bra. En bra pensel är en god investering för att få ett bra resultat och kan användas till andra måleriprojekt om du tvättar den noga. Både storleken och formen på penseln ska anpassas till det som ska målas. Välj till exempel en rund pensel för svåråtkomliga ytor och en flatare pensel till större släta ytor. Leta efter penslar av natur- eller blandborst och kombinera detta med en lackroller för att kunna täcka stora ytor.