Spisbränsle 1l

ART.NR: 1849917
FROSTY spisbränsle innehåller 80-85% etanol och är avsedd för användning till enklare skorstenslösa dekorativa spisar och kaminer utan veke.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Spisbränsle 1l

FROSTY spisbränsle innehåller 80-85% etanol och är avsedd för användning till enklare skorstenslösa dekorativa spisar och kaminer utan veke.

Produkten omvandlas till koldioxid och vatten vid förbränning.
FROSTY Spisbränsle har en brinntid på ca 3 – 4 timmar.
Brännarens utformning är avgörande för brinntiden.

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P303
VID HUDKONTAKT (även håret):
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P353
Skölj huden med vatten/duscha.
P361
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.