STENLIM BOSTIK

Skumlim för sten, 500 ml
ART.NR: 180104
En-komponent polyuretanlim i skumform för fixering av byggstenar/block och stenar i icke bärande väggar, mur eller andra avskiljande byggnadsdelar. Perfect Seal Stone Adhesive tillåter dig att utföra murverk betydligt snabbare och renare än med murbruk.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

STENLIM BOSTIK

En-komponent polyuretanlim i skumform för fixering av byggstenar/block och stenar i icke bärande väggar, mur eller andra avskiljande byggnadsdelar. Perfect Seal Stone Adhesive tillåter dig att utföra murverk betydligt snabbare och renare än med murbruk. Limningen gör att arbetsmiljön blir mindre dammig och inga verktyget behövs. Mycket ekonomiskt, sparar tid och pengar. Applicering med medföljande munstycke.

Användningsområde

Lim med hög beständighet - används inomhus och utomhus. Använd i icke bärande konstruktioner/väggar och barriärer utan brandavskiljande konstruktioner. Används för horisontell limning – ej vertikalt hängande. Skydda limfogen mot UV/solljus när arbetet är avslutat. Undersök vidhäftningen mot ytan eftersom det förekommer flera olika typer av ytor. Fäster även mot cellplast, metall och trä mm.

Arbetsbeskrivning

Rensa/rengör arbetsytan från damm, lösa partiklar, fett, olja innan användning. Håll flaskan i upprätt läge och skruva på munstycket. Håll munstycket med en hand och skruva flaskan med den andra. Under skruvning är det nödvändigt att se till att ingen är framför munstycket. Skruva inte på munstycket på flaskan med ventilen vänd nedåt. Efter att ha monterat munstycket, skaka flaskan intensivt minst 20 gånger och vrid den in i arbetsställning så att botten på flaskan är vänd uppåt. En förfuktad yta garanterar ett bättre resultat. Limmängden/skummängden kan justeras med avtryckaren på munstycket. Kan användas vid temperatur ned till 0 °C till +35 °C. Behållaren ska förvaras i +5 °C till +25 °C, bäst resultat vid +20°C. Perfect Stone Adhesive skapar ett tunt limskikt när limmet lämnar munstycket. Stenytorna ska förenas direkt. Limmet måste appliceras på både vertikala och horisontella sidor av blocket. Ohärdat skum avlägsnas med Aceton, härdat skum mekaniskt. Du kan enkelt ta bort härdat stenlim med hjälp av exempelvis en vass spackelspade när murningsarbetet är klart.

Miljö & hälsa

Säkerhetsdatablad måste läsas och förstås före användning för att säkerställa rätt arbetarskydd och skyddsutrustning. Viktigt att använda de medföljande skyddshandskarna.
Läs mer
Märkning
GHS01
Explosivt
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H204
Fara för brand eller splitter och kaststycken.
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H362
Kan skada spädbarn som ammas.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H413
Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P103
Läs etiketten före användning.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P211
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P263
Undvik kontakt under graviditet eller amning.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P304
VID INANDNING:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
P410
Skyddas från solljus.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Bostik