Tändvätska

ART.NR: 18403
FROSTY Tändvätska är avsedd för en effektiv tändning av grillar. Går även bra att användas som bränsle till fotogenkök och värmare.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Tändvätska

FROSTY Tändvätska är avsedd för en effektiv tändning av grillar. Går även bra att användas som bränsle till fotogenkök och värmare.

Vid grillning sprutas FROSTY Tändvätska på jämt och rikligt över hela kolbädden. Låt vätskan tränga in i kolen ca 2 – 3 minuter, tänd därefter.

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Läs mer
Märkning
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P301
VID FÖRTÄRING:
P304
VID INANDNING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
Leverantörens artikelnummer 993410

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Ett av de största sommarnöjena i Sverige är nog grillningen och då behövs en rejäl grill. En egenhändigt murad grill passar perfekt som ett mindre sommarprojekt och blir garanterat ett samtalsämne på nästa grillfest. Genom att mura den själv kan du skapa precis den grill du själv villhöver, bara fantasin och möjligen fysikens lagar sätter gränserna för hur bra det kan bli.