TRÄLIM POLYURETAN BOSTIK

500 ml
ART.NR: 180109
Hög hållfasthet och vattenfast.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

TRÄLIM POLYURETAN BOSTIK

Hög hållfasthet och vattenfast.

Användningsområde

Enkellimning av trädetaljer där hög hållfasthet krävs samt limning av många andra material.

Underlag

Trä (även feta nyslipade träslag såsom teak), metall, plast, halvhårda plattor*, sten- och cementbaserade material. Provlimma alltid för bästa resultat.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Lägst 10°C
Hållfasthetsklass: D4
Läs mer
Märkning
GHS01
Explosivt
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H204
Fara för brand eller splitter och kaststycken.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P284
Använd andningsskydd.
P311
Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P342
Vid besvär i luftvägarna:
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
Varumärke Bostik