Asfaltprimer

5L
ART.NR: 17365
Asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras, läggas med nytt tätskiktsmembran eller bitumen papptak som ska behandlas med takmassa.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Asfaltprimer

Asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras, läggas med nytt tätskiktsmembran eller bitumen papptak som ska behandlas med takmassa.

Användningsområde

Asfaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning baserad på oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel.

Primärt används den vid förbehandling av ytor som skall fuktisoleras eller täckas med nytt tätskikt av asfaltmaterial.

På äldre uttorkade papptak kan den även användas före behandling med takmassa.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Stryk ut primern med takborste, roller eller använd spruta. Underlaget skall vara torrt. Åtgång: 0,2-0,4 l/m².

Åtgång: 0,2-0,4 liter/m2.
Asfalthalt: Ca 50%.
Torktid: 3-4 tim vid +20 °C och normal luftväxling.
Innehåll: Nafta (pet­roleum), väteavsvavlad tung (

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden.

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
Varumärke Trebolit
Leverantörens artikelnummer 60810

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Den vanligaste takkonstruktionen består av råspont, underlagstäckning, ströläkt, bärläkt och en taktäckning av plåt eller takpannor. Det kan vara lite extra nervöst när du ger dig in på takbygget eftersom det måste bli helt tätt. I vår guide visar vi ett enkelt sätt att montera underlagspapp som i stort sett inte har några fallgropar eller krångliga moment som kan gå fel vid monteringen.
  • Vad är viktigare än ett bra tak över huvudet? Lägga tak är ett stort jobb och rätt utfört håller det länge. Vårt bästa tips? Planera projektet noga och ta hjälp av vänner. Då blir allt mycket lättare och roligare - inte minst på taklagsfesten efteråt.