Asfaltprimer

5L
Artikelnummer: 17365
Vikt: 5
Asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras, läggas med nytt tätskiktsmembran eller bitumen papptak som ska behandlas med takmassa.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
229   kr /st
st
Asfaltprimer
Asfaltlösning för ytor som skall fuktisoleras, läggas med nytt tätskiktsmembran eller bitumen papptak som ska behandlas med takmassa.

Användningsområde

Asfaltprimer är en tunnflytande asfaltlösning baserad på oljeasfalt och lättflyktiga lösningsmedel.

Primärt används den vid förbehandling av ytor som skall fuktisoleras eller täckas med nytt tätskikt av asfaltmaterial.

På äldre uttorkade papptak kan den även användas före behandling med takmassa.

Bruksanvisning

Borsta ytan ren från lösa partiklar och smuts. Stryk ut primern med takborste, roller eller använd spruta. Underlaget skall vara torrt. Åtgång: 0,2-0,4 l/m².

Åtgång: 0,2-0,4 liter/m2.
Asfalthalt: Ca 50%.
Torktid: 3-4 tim vid +20 °C och normal luftväxling.
Innehåll: Nafta (pet­roleum), väteavsvavlad tung (< 0,1% bensen).

BRANDFARLIGT

FARLIGT: RISK FÖR ALLVARLIGA HÄLSOSKADOR VID LÅNGVARIG EXPONERING GENOM INANDNING.

FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING. SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.

Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Töm ej i avloppet. Undvik inandning av ånga. Undvik kontakt med huden.

Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa förpackningen eller etiketten. Undvik utsläpp till miljön.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 60810
Varumärke Trebolit