DRÄNERA HUSGRUND

Att dränera runt huset är viktigt för husets livslängd och för att undvika dålig lukt eller mögel. Dräneringen leder bort vatten som trycker på huset underifrån eller från sidan mot husgrunden, under mark. Husgrunden kan påverkas av både grundvatten och regnvatten. Hus byggda före 1980 har ofta en ganska dålig dränering och det är bra att se över funktionen. Både hus med källare och hus byggda med platta på mark måste ha en fungerande dränering.

Innan du börjar

Att dränera husgrund själv är ett stort arbete som kräver noggrann planering. Förlägg gärna arbetet till de torra perioderna av året, både för att underlätta arbetsgången och minska skador på marken. När du öppnat upp runt huset upptäcker du om grundmuren är skadad och kan få svar på vilket material som lämpar sig vid eventuell isolering.

En renovering av dräneringen runt huset kan utföras på lite olika sätt. Gemensamt för de olika tillvägagångssätten är att du behöver gräva upp runt hela huset, vilket utgör det största momentet i projektet. Därför är det en god idé att hyra grävmaskin eller anlita professionell hjälp till grävningsmomentet.

Passa på medan marken är uppgrävd

I samband med grävningsarbete kan det vara klokt att kontrollera ledningen för inkommande vatten och avloppsledningen ut från huset. På så sätt slipper du gräva upp en gång till om något händer senare med rören. Fram till tomtgräns är rören fastighetsägarens ansvar och utanför tomtgränsen är kommunen ansvarig.

Passa också gärna på att utföra fler åtgärder när marken ändå är uppgrävd, som exempelvis att koppla in ett dagvattensystem som tar hand om takavvattningen, bygga en källartrappa eller varför inte planera om tomten? Tänk bara på att det kan krävas bygganmälan eller marklov från kommunen vid större förändringar. Dagvattensystemet får inte kopplas in på dräneringsrören utan ska ledas bort i egna rör.

Behöver jag tillstånd?

I samband med att du bygger ett nytt hus brukar dräneringen ingå i markentreprenörens anbud. Ska du genomföra dräneringen själv i samband med husbygget behöver du söka tillstånd hos kommunen, för att koppla in dräneringen på kommunens dagvattennät. Befintliga anläggningar som redan är inkopplade behöver inte anmälas. En dränering kan också kopplas mot till exempel en stenkista.

Tänk på

Markförhållanden påverkar fuktbelastningen på huset. Är det en tät jordart där också berg ingår så är dräneringen extra viktig. Är jorden mer av sand eller grus så är det mer självdränerande och fuktproblemen brukar vara mindre.

Underhåll

Ett dräneringssystem behöver inte något direkt underhåll. Man kan kontrollera så att det fungerar och flödar genom att spola från spolbrunn någon gång då och då samt rensa sandfånget om det behövs.

Tänk hållbart

Att se till att ha en fungerande dränering är kanske en av de allra viktigaste aspekterna av hållbarhet för ditt hus. Se därför till att göra det ordentligt och passa gärna på att isolera muren om du har källare, då sparar du även på uppvärmningskostnaderna. Passa på att installera spolbrunnar som gör att du kan spola rent dräneringsrören och på så sätt återställa deras funktion vid eventuella igensättningar. För att säkerställa en lång livslängd på systemet och möjliggöra underhåll är det även en god idé att se till att ha en brunn vid inkopplingen mellan dräneringen och vattenavloppet.

TIPS

Passa på att installera dagvatten till takavvattning eller att bygga en källartrappa och kanske planera om tomten något. Detta sparar både tid och pengar när marken redan är uppgrävd.

Ta hjälp med grävningen! Även om det bara är en platta på mark så är det enormt tidsbesparande att använda en grävmaskin. Det går att hyra små grävmaskiner men det är en svår grävning att utföra.

Kontrollera samtidigt andra rör och ledningar som är nergrävda.

KOM IHÅG

Planera noga och fundera på om det är andra saker som kan göras samtidigt för att spara tid och pengar.

Var noga och ta alltid hjälp av proffs om det uppstår funderingar. Blir det fel kan du råka ut för tråkiga och kostsamma konsekvenser.

Dräneringsröret måste ligga under nivån för husgrunden, annars gör den ingen nytta. Kontrollera förutsättningarna för att gräva upp runt hela huset samtidigt, annars tar du det i etapper. Var uppmärksam på att det kan uppstå olyckor där jordmassor rasar ner över den som utför arbetet. Jobba därför inte ensam.

Material

Din inköpslista för att göra projektet
Markduk N1
Markduk N1
1,4x25m
Ej i lager
369   kr /st
Kantlist
Ej i lager
69 95 kr /st
Spolbrunn
Spolbrunn
110/110, SN8
Ej i lager
399   kr /st
Dräneringsrör
Dräneringsrör
110mm, 4m, svart
Ej i lager
179   kr /st
Flexböj
Flexböj
Till dräneringsrör
Ej i lager
89 95 kr /st
Skarvmuff
Skarvmuff
Till dräneringsrör
Ej i lager
54 95 kr /st
Fuktisolermatta
Fuktisolermatta
1x10 m, rulle
Ej i lager
379   kr /st
Spikbricka
Spikbricka
Till fuktisolermatta
Ej i lager
79 95 kr /st
Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång
Dagvattenbrunn, utlopp, sandfång
Dränering, Ø400 mm, 2m
Ej i lager
1895   kr /st
Fuktisolermatta
Fuktisolermatta
2x10m, tryckhållfasthet: 200 kN/m2
Ej i lager
629   kr /st
Borrhammare KD975KA-QS Black & Decker
Borrhammare KD975KA-QS Black & Decker
710W, SDS-plus, Pneumatisk
Ej i lager
1495   kr /st
Membran
Membran
0,5x10m, till fuktisolermatta
Ej i lager
759   kr /st
Slidkniv Byggmax
Ej i lager
34 95 kr /st
Fogsvans
Fogsvans
Byggmax, 550mm
Ej i lager
60   kr /st
Hammare
Ej i lager
79 95 kr /st
Totalsumma Inkl. moms
Från kr

Steg för steg

Följ vår steg-för-steg-guide som hjälper dig med projektet dränera husgrund.

Steg 1

Att dränera är ett stort arbete och då är det viktigt att planera ordentligt. Ta noga reda på var el, vatten och avlopp är förlagt i marken och var de går in i huset. Gör en skiss på hur dräneringen ska göras och planera materialåtgång. Rita in dräneringsrör, rensbrunn, dagvattenbrunn/sandfång.

Steg 2

Gör en sammanställning på allt material som ska beställas hem, t.ex. dräneringsrör, rörböjar, rensbrunn, dagvattenbrunn/sandfång, lättbetäckning, fiberduk, dräneringsgrus och material för fuktisolering samt andra tillbehör. Byggmax har allt material som behövs för en bra grunddränering.

Steg 3

Gräv upp ca 1 meter ut från huset och frilägg husgrunden så att dräneringsrören kan placeras ca 150 mm under husgrundens nederkant. Gräv inte för nära huset så att marken under husgrunden undermineras. Planera också för ett lager kapillärbrytande dräneringsgrus under dräneringsröret. Lagret med dräneringsgrus under dräneringsröret bör vara 100 mm. Även fallet på dräneringsröret måste räknas med och ska vara minst 5 mm per meter från den högsta punkten. Allt gammalt dräneringsmaterial tas bort i samband med grävningen inklusive det gamla dräneringsgruset.

Steg 4

Det smidigaste är naturligtvis om hela grunden kan friläggas på en gång, men det kan medföra allvarliga risker. Jordens sammansättning eller marklutningen och även andra faktorer kan få huset i rörelse om du gräver upp runt hela huset på en gång. Det kan då vara bättre att gör jobbet i etapper. I varje etapp bör ett hörn friläggas för att kunna överlappa fuktisoleringen.

Steg 5

När grävningen är gjord ska grundmuren inspekteras och rengöras med en stålborste. Använd inte vatten eftersom grundmuren torkar långsamt, dessutom blir det lerigt och besvärligt att arbeta. Finns det skador bör de kontrolleras noga och det kan vara bra att kontakta en fackman för ett utlåtande. Skadorna åtgärdas och fuktisoleringen kan monteras. Fuktisoleringen ska gå ända ner till grundmurens underkant.

Steg 6

Fuktisolering kan göras på flera sätt. Syftet är primärt att hindra fukten och vattnet att nå grundmuren och istället leda ner det till dräneringsröret. Du kan också passa på att göra en tilläggsisolering av grundmuren. Det ena sättet är att använda en plastmatta med inbyggda distanser som gör att luft kan cirkulera närmast grundmuren, en så kallad Platonmatta. Det andra alternativet är att använda speciella dränerande cellplastskivor som finns i flera olika fabrikat men med snarlika funktioner. Gemensamt för isolerskivorna är att de också värmeisolerar grunden.

Steg 7

Efter fuktisoleringen är det dags att lägga dräneringsrören. Röret eller slangen bör ha en diameter på minst 90 mm. För att skilja jord och lera från det kapillärbrytande gruslagret ska en fiberduk placeras under grus och dräneringsrör. Fiber duken läggs ut från husgrunden och viks sen över grus och dräneringsrör och läggs emot fuktisoleringen. Duken ska med marginal räcka upp över färdig marknivå.

Steg 8

Placera ut minst en spolbrunn på den högsta punkten i systemet. Anslut dräneringsrören mot spolbrunnen och lägg ut rören med fall minst 5 mm per meter på ca 100 mm grus och fiberduk. Spolbrunnen är till för att, om det behövs, kunna spola ur dräneringen vid till exempel stopp. När dräneringsröret är utlagt ska grus läggas över röret med minst 100 mm.Sedan ska fiberduken vikas över gruset mot husgrunden.

Steg 9

På den lägsta punkten i systemet ska en dagvattenbrunn placeras, som bland annat har till uppgift att fungera som sandfång. I dagvattenbrunnen möts dräneringen och dagvattenavloppet som går till det kommunala nätet eller till en stenkista nergrävd en bit från huset. Dräneringsröret måste komma in högre upp i sandfånget än utloppsröret för att undvika att det rinner tillbaka vatten från sandfånget mot huset Ta fram skissen som gjordes vid projektstarten.

Steg 10

Nu när dräneringsrören är lagda och gruset pålagt kan det var ett perfekt tillfälle att lägga ner dagvattenrör till takavvattningen om sådana saknas. Dagvattenrören ansluts sen till samma dagvattenbrunn. Att koppla in takavvattningen på dagvattensystemet tar bort många problem med fukt i grundmuren. Se separat guide angående takavvattning och markavlopp.

Steg 11

Nu kan det återfyllas. Oavsett vilken typ av fuktisolering som valts så finns det lock eller tätning som ska sitta över mark och täta isoleringen mot väggen. Tätningen borras och pluggas på plats i väggen. Planera marken så att den blir högre intill huset och lutar utåt. Lägg singel närmast husgrunden så att inte jord ligger emot väggen ovanför fuktisoleringen. När jordmassorna har satt sig efter grävningen så ska marken luta ifrån huset 1:20 vilket är ca 3° inom 3 m från huset. Det motsvarar att marknivån ska ligga ca 150 mm lägre på ett avstånd på tre meter ut från huset.

KIKA IN GRUPPEN HEMMAFIXARE PÅ FACEBOOK

Här delar vi våra gör det själv-projekt, hjälper varandra om vi fastnar i bygget och tipsar varandra
om smarta hacks. Alla är välkomna, oavsett om du är nybörjare, proffs eller bara drömmer om att någon gång fixa hemma.