DuraTrapp

15kvm, Sten
Artikelnummer: 690339
Vikt: 120
Med DuraTrapp kan du på ett enkelt och prisvärt sätt själv renovera din gamla trappa.
Tillgänglig online
Fri
frakt
Skickas inom
2-5 vardagar
1375   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

DuraTrapp
Med DuraTrapp kan du på ett enkelt och prisvärt sätt själv renovera din gamla trappa. Att belägga sin trappa kostar i regel endast en bråkdel av vad en ny trappa kostar. Det går fort och dessutom tycker de flesta att det är både roligt och lätt att göra själv.

Stenen är 3-5 mm och lägges i ett tvåkomponent epoxispackel. Vid leverans av materialet erhåller du en utförlig arbetsbeskrivning som du sedan lätt arbetar efter.

Systemet ger en vattentät, frostbeständig, halksäker och dekorativ yta. Dessutom ger den ditt hus ett rustikt och gediget utseende till en låg kostnad. Beläggningen är testad under många år i skiftande klimat och håller för normala påkänningar såsom frost, saltning och hårt slitage.

Naturstenen smälter väl in i de flesta miljöer och bygger endast 5 mm. DuraTrapp® går även att lägga på målade eller klinkerbelagda trappor. Ytan på DuraTrapp® ger dessutom ett utmärkt halkskydd. DuraTrapp består av ett 2-komponent epoxispackel samt natursten i storleken 3-5 mm. Arbeta med DuraTrapp i temperaturer mellan +5 till +20º C på torra ytor.
Skyddsangivelser
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P304
VID INANDNING:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P341
Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 192
Varumärke Duracoat