FASADGRUND 2,5L

Sadolin
Artikelnummer: 196004
Vikt: 2.67
Sadolin Fasadgrund är en grundfärg avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
285   kr /st
st
FASADGRUND 2,5L
Sadolin Fasadgrund är en grundfärg avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Sugande och porösa ytor grundas med Sadolin Fasadgrund. Kan förtunnas med upp till 25 % vatten vid mycket sugande underlag och stryks då 2 ggr vått i vått. I annat fall oförtunnad. Färdigmåla därefter.

Specfikationer

Förpackning: 2.5L
Antal strykningar/behandlingar: 1
Torktid (timmar): 1
Övermålningsbar efter (timmar): 2
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin