FINSPACKEL PLASTIC PADDING

180 ml
Artikelnummer: 1849911
Vikt: 0.41
För tätare ytfinish och finare spacklingar. Lämpligt som ytspackel på metall och trä för ytor som ska övermålas eller lackas. Idealisk för ytspackling.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
129   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

FINSPACKEL PLASTIC PADDING
För tätare ytfinish och finare spacklingar. Lämpligt som ytspackel på metall och trä för ytor som ska övermålas eller lackas. Idealisk för ytspackling. Kan övermålas redan efter 15 minuter. 180 ml.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H315
Irriterar huden.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H361d
Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
H372
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
Skyddsangivelser
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P260
Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P308
Vid exponering eller misstanke om exponering:
P313
Sök läkarhjälp.
P337
Vid bestående ögonirritation:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P405
Förvaras inlåst.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Plastic Padding