Fogskum

500ml
Artikelnummer: 18105
Vikt: 0.62
Byggmax Fogskum är ett snabbhärdande och expanderande fogskum för tätning, isolering, utfyllnad och fixering. Fogskummet har mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och mycket bra ljud- och värmeisolering.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
29 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Fogskum
Byggmax Fogskum är ett snabbhärdande och expanderande fogskum för tätning, isolering, utfyllnad och fixering. Fogskummet har mycket god vidhäftning mot de flesta byggmaterial och mycket bra ljud- och värmeisolering.

Användningsområde

Fogskum är avsett för tätning och isolering i hus, båtar, husvagnar etc, mellan karm/vägg, vägg/golv, tak samt vid rörgenomgångar. Fäster mot de flesta byggnadsmaterial, men inte mot polyeten och silikon.

Arbetsbeskrivning

Ytorna ska vara rena och fria från damm och olja. Skaka flaskan 10-15 gånger och montera munstycket reglera skummängden genom att böja munstycket mot flaskan. OBS behållaren ska hållas med ventilen nedåt! Lätt fuktade ytor ger bättre skumning och härdning. Fyll fogen till 30-40% och låt skummet expandera. Vid behov, skär bort överflödigt skum efter 20 till 60 min. Applicera så att det blir en luftspalt mellan skum och täcklist. Sker skumning mot trä bör fuktkvoten inte överstiga 15%. Härdat skum måste skyddas mot solljus.

Miljö och hälsa

Produkten innehåller drivgas som är mycket brandfarligt. Produkten kan irritera ögonen, andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Produkten är vådlig. Användning förutsätter effektiv ventilation eller andningsskydd av typ A2. Beakta ASS anvisning om isocyanater. Tryckbehållaren får ej utsättas för temperatur över +50ºC.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H334
Kan orsaka allergi- eller astmasymptom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H362
Kan skada spädbarn som ammas.
H373
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
H413
Kan ge skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 18105