GASKET PLASTIC PADDING 

Silikon, 50ml
ART.NR: 1849900
Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi mm.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

GASKET PLASTIC PADDING 

Ersätter eller kompletterar packningar av kork, filt, gummi mm. Motstår höga tryck, bränslen, smörjmedel, bromsvätskor, glykol och vatten. Temperaturbeständighet från -60ºC till +250ºC.

Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Plastic Padding