Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Visa alla varianter

Varuinformation

Trappspackel DuraTrapp
Trappspackel DuraTrapp är ett tvåkomponent epoxispackel.

Användning
Spackel del B blandas i spackel del A tills en jämn grå färg erhålls. OBS! Det krävs en kraftig borrmaskin.
Blanda endast 1 kvm åt gången. Töm snarast ut allt spackel från hinken på trappan, och fördela därefter spacklet med lämplig tandspackel på 1 kvm. Detta gäller såväl plansteg som sättsteg, börja alltid överst.
Åtgången skall vara ca 3 kg/m2. Efter påföring av spacklet slätspackla med en bredspackel av stål. Tänk på att vara lätt på handen så Du inte förändrar skikttjockleken. OBS! Var extra noga med trappnosarna.

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 230
Varumärke Duracoat
Volym 0.9 kg

Märkning

Frätande
Skadlig
Miljöfarlig
Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring.
H312 Skadligt vid hudkontakt.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264 Tvätta... grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301 VID FÖRTÄRING:
P302 VID HUDKONTAKT:
P304 VID INANDNING:
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P341 Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501 Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.

Fler produkter i samma kategori

Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Pris från:
1 205
/st
Endast online
Skickas inom: 2-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-6 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 3-5 vardagar
Endast online
Skickas inom: 5-10 vardagar