Isoleringsrulle Lambda 39

565x20000x45mm * 2st, Träregel CC 600mm, Knauf, 22,41m2/pkt
Artikelnummer: 16525
Vikt: 12.11
Isoleringsrulle av glasull anpassad för Träregel. Kan lätt kapas till efter önskat mått.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
12 95 kr /m2
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Isoleringsrulle Lambda 39
Isoleringsrulle av glasull anpassad för Träregel. Kan lätt kapas till efter önskat mått. Isoleringen i en byggnad skyddar inte bara mot kyla och värme. Den ger dig också en tyst och behaglig inomhusmiljö då störande ljud minskar både utifrån och mellan rummen samt hjälper till att skydda mot brand. Med isoleringsrullen kan du isolera både väggar, golv och tak.

Längd

Observera att längden på rullen varierar beroende på tjocklek.
120mm tjock = 9,3 m lång
95mm tjock = 11,80 m lång
45mm tjock = 20,01 m lång

Glas- eller stenull

Glas och stenull faller båda inom samlingsnamnet mineralull och tillverkas av glas respektive stenråvara. Råvaran smälts och spinns till tunna trådar som därefter behandlas med ett bindmedel. Medlet härdas då den blivande isoleringen körs genom en ugn. Tillsist kapas isoleringen i lagom stora bitar. Skillnaderna mellan glasull och stenull är inte särskilt stora, glasullen har dock fördelen att expandera ut efter att ha tryckts ihop vilket gör att den håller formen bättre samt minimerar risken för luftspalter mellan isolering och reglar. Dessutom dammar glasullen mindre än stenullen. Användningsområdena för stenull är flera där isoleringen behöver klara högre användningstemperaturer samt där det finns striktare krav på brandsäkerhet eller brandmotstånd. Likaså kan stenullisolering appliceras då kraven på tryckhållfasthet eller isoleringsdensitet är högre.

Lambdavärdet

Det viktigaste värdet att känna till när det gäller isolering är det så kallade lambdavärdet. Detta anger isoleringens värmekonduktivitet, alltså hur bra den är på att leda värme. Hos ett isoleringsmaterial där en låg värmekonduktivitet är önskvärd, är materialet således bättre på att isolera ju lägre lambdavärde det har. Boverket föreskriver ett lambdavärde på högst 37 då ytterväggar isoleras i nyproducerade hus. Ska du exempelvis isolera ett garage kan värdet vara högre.

Bra att veta om isolering

Naturen strävar automatiskt mot att utjämna värmeskillnader. Är det varmt inuti ett hus och kallt utanför strävar luften efter att utjämna denna skillnad. Isoleringens uppgift är enkelt uttryckt att göra det svårt för värmen att ta sig över till den kalla sidan. För att uppnå detta och samtidigt undvika fuktskador behöver en vägg bestå av flera komponenter. Principen för en korrekt isolerad vägg ser ut så här (räknat från insidan): Ytskikt- ångspärr(plastfolie) - isolering - vinskydd - luftspalt – ytskikt utsida.

Kort redogörelse för de olika materialens funktion

Strax under ytskiktet på insidan av en vägg sitter en lufttät plastfolie. När den varma och fuktiga luften på insidan söker sig mot den kallare utsidan hindrar folien luften från att gå genom väggen där den sedan kyls ner, kondenserar och kan orsaka fuktskador.

Folien tvingar luften att ta en annan väg och är bostaden korrekt ventilerad sker detta genom ventilationssystemet. Därnäst kommer själva isoleringen som isolerar genom att den innehåller stillastående luft vilket är en dålig värmeledare.

Innan fasaden är isoleringsmaterialet täckt med vindskydd. Detta för att hindra luftrörelser utifrån från att röra om i isoleringen och sätta den stillastående luften i rörelse. En luftspalt mellan isoleringen och fasaden ser slutligen till att vatten som tränger in av väder och vind har ett utrymme att dränera ut på.

Isolering av yttervägg utifrån

När en yttervägg isoleras blir resultatet bäst om det görs från utsidan. Den främsta orsaken till det är att den befintliga väggen hamnar i ett varmare klimat vilket minskar risken för kondens och fuktskador, en annan fördel är att det invändiga rummets storlek förblir densamma . Att isolera utifrån är dock ett tidskrävande arbete eftersom fasaden helt måste plockas ner. Tänk på att väggens totala isoleringsmaterial ska vara 200-300 mm tjockt.

Förberedelser

Innan du börjar är det viktigt att du är förvissad om att väggen på insidan är ordentligt tät, ingen fuktig luft från insidan ska kunna tränga in i väggen och orsaka fuktskador.

Tillvägagångssätt

Du börjar med att plocka ner fasaden ända in till vindskyddet. Allt fasadmaterial, till exempel foder runt dörrar och fönster måste tas bort. Därefter spikar du upp horisontella reglar med C/C avstånd 600 mm, fortsätt med detta tills fasaden är helt täckt. Isoleringsskivorna placeras sedan mellan reglarna så att de sluter tätt mot dessa och ligger plana mot väggen. Om du anser att du har plats, är det en bra idé att lägga ännu ett lager isolering. Utifrån reglarna fäster du då ytterligare isoleringsskivor. För att skivor som sitter fritt utanför reglarna ska hållas på plats brukar de skruvar eller spikar som används att förses med plastbrickor, dessa träs genom spiken eller skruven och ger sedan ett extra stöd mot isoleringsskivan. När isoleringen är färdigmonterad ska denna täckas med ett vindskyddande lager som exempelvis vindpapp eller vinskyddsfolie.

Nästa steg är att sätta upp spikläkten som fasaden sedan spikas upp mot. För att underlätta monteringen av denna kan det vara bra använda sig av distanshylsor som trycks in i den yttersta isoleringsskivan, du spikar sedan genom hylsan direkt in i regeln. Spikläkten ser även till att ett litet utrymme uppstår mellan isoleringen och fasadmaterialet, detta kallas ”luftspalt” och är mycket viktigt för att vatten som tränger in genom fasaden ska kunna dräneras ut. När läkten är uppsatt kan du spika upp det fasadmaterial du tänkt dig.

Isolering av yttervägg inifrån

Att isolera inifrån är ett alternativ om det av någon anledning inte låter sig göras från utsidan. Det är ett något lättare jobb, men medför samtidigt några nackdelar. Exempelvis hamnar den befintliga väggen i ett kallare klimat vilket gör den känsligare för fukt samt ökar risken för kondens. Därför är det extra viktigt att se till att insidan blir ordentligt lufttät. Ett annat problem är att rummets golvyta minskar när du isolerar på detta sätt.

Förberedelser

Innan du börjar med att isolera inifrån måste du försäkra dig om att ytterväggen klarar fuktbelastningen utifrån, detta särskilt när det gäller tegel- eller stenfasader. Frostskador, otäta fogar och sprickor måste åtgärdas för att den invändiga isoleringen ska fungera som den ska. Väggen på insidan måste även den vara helt tät och finns tapetrester eller liknande ska dessa avlägsnas.

Om det redan finns isolering på väggen täckt med plastfolie, måste du se till att den nya isoleringen utgör max en tredjedel av den totala isoleringstjockleken (rekommenderad tjocklek på isolering i yttervägg är 200-300 mm). Detta för att plastfolien inte ska hamna på väggens kalla sida med risk för kondens som följd. Om den nya isoleringen överstiger en tredjedel tar du helt enkelt bort plastfolien och sätter dit en ny då all isolering är på plats.

Tillvägagångssätt

Börja med att bygga en regelstomme, stålreglar är att rekommendera om fasaden är av sten. Det lilla utrymme som uppstår mellan reglarna närmast rummets hörn bör isoleras först för att undvika köldbryggor. Isoleringen kommer sedan att läggas i två skikt, ett bakom stommen närmast väggen, samt ett skikt inuti stommen.

Fäst stommen på ett avstånd av 45-70 mm från väggen beroende på hur tjock isolering du vill ha i första skiktet, och använd 45-95 mm tjocka reglar beroende på hur tjockt du vill att det andra skiktet ska vara. Reglarna fäster du på C/C avstånd 600 mm, skivorna är anpassade för detta mått. När stommen är uppe lägger du in isoleringsskivorna bakom den med långsidan neråt. Detta görs nerifrån och upp för att säkerställa täta skarvar.

Nästa steg är att fylla utrymmet mellan reglarna genom att placera det andra lagret isoleringsskivor stående, detta gör att skivorna överlappar skarvarna i det första lagret och köldbryggor undviks. När alla fack i stommen är fyllda återstår att täcka konstruktionen med en plastfolie för att skapa ett helt lufttätt ytterskikt, för att uppnå detta bör skarvarna i plastfolien överlappar varandra med 100-200 mm. Slutligen fästs plastfolien vid reglarna och det väggmaterial du valt spikas upp.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 2411959
Typ Isoleringsrulle
Värmeledningsförmåga (Lambdavärde) Lambda 39
Varumärke Knauf