Järnvitriol med silverbets Herdins

300g
Artikelnummer: 186099
Vikt: 0.3
Herdins Järnvitriol med tillsatt silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus, för att enkelt ge en vacker grånad kulör.
Välj butik för att se lagerstatus
Skickas inom
4-7 vardagar
Hämta i butik
Från
88 95 kr /st
st
Järnvitriol med silverbets Herdins
Herdins Järnvitriol med tillsatt silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus, för att enkelt ge en vacker grånad kulör.

Järnvitriolblandning med silverbets används för färgsättning av obehandlat trä utomhus. Ger en vacker grånad kulör lika som naturen själv ger obehandlat virke med tiden. Blandningen med silverbets gör det lättare att se till så att hela ytan blir behandlad, samtidigt som ytan får vacker svag nyans redan från början.

Med tiden kommer järnvitriolen påverkas av sol och väta och ge ytan sin slutfinish. Behandling ger inget skydd utan är enbart en färgsättning. Använd rostfri spik för att undvika rostfläckar.

Gör så här

1. En förpackning Järnvitriolblandning löses i ca 10 liter hett vatten. Rör om blandningen noga.
2. Applicera blandningen så jämnt som möjligt över ytan med fasadpensel. På stående panel är det lämpligt att börja nerifrån och arbeta uppåt för att minimera risken för fläckar. Vid behov kan några droppar diskmedel tillsättas i blandningen för att underlätta inträngningen.

Skydda omkringliggande ytor för stänk, som annars kan missfärga till tex grundmurar och trädäck.

Rengöring av verktyg
Vatten. .

Hantering & Lagring
Undvik hantering som kan förorsaka damm. Lagras torrt i originalförpackningen, ej över normal rumstemperatur. Förvaras oåtkomligt för barn. .

Avfallshantering
Lämnas till förpackningsåtervinningen. .

TÄNK PÅ ATT
Utfällningar kan förekomma och är helt normalt och kan lätt borstas bort eller sköljas av med vatten. Beroende på väderstreck, solbelysning med mera kan behandlingen upplevas ojämn den första tiden. Behandling med järnvitriol är en kemisk behandling och ska inte liknas vid en traditionell behandling med lasyr eller täckfärg. .

Järnvitriol kan användas som behandling på hyvlat terrassvirke av till tex lärk före behandling med Herdins Grå Tjärolja för att ge en djupare och jämnare kulör. Järnvitriolbehandlat virke kan övermålas med slamfärg.
Märkning
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H302
Skadligt vid förtäring.
H315
Irriterar huden.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P270
Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Herdins