Järn- och Metallfärg Vit Midun

ART.NR: 198021
Oljebaserad halvblank lackfärg i en vit kulör för målning av järn, metall, stål och plåt utomhus och inomhus.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

Järn- och Metallfärg Vit Midun

Midun Järn- och Metallfärg är en vit oljebaserad halvblank lackfärg för målning av järn, metall, stål och plåt utomhus och inomhus. Färgen kan även användas på trä ute och inne. Den innehåller aktivt rostskydd vilket gör att den kan användas på ytor med krav på rostbeständighet. Särskilt utsatta järn- och metallytor ska dock alltid grundmålas med Midun Järn- och Metallgrund.

Måla på stål, metall eller plåt

Inför målningen

Börja alltid med att läsa igenom bruksanvisningen på färgburken och kom ihåg att vara noggrann från början. Lufttemperatur och yttemperatur är också viktigt för ett bra resultat, för Järn- och Metallfärg gäller minst 8 °C. Måla inte direkt i solen eller på solvarma ytor. Måla inte heller vid risk för regn inom det närmaste dygnet eller dagg inom 3-5 timmar från målningens avslutande. Underlaget ska vara rent, torrt och fast innan applicering. Stålborsta eller sandblästra (Sa 2,5) bort gammal löst sittande färg. Tvätta bort eventuella oljefläckar med lösningsmedel. Om grundmålning behövs görs detta med Midun Järn- och Metallgrund som appliceras direkt efter förarbetet för att undvika att rostbildning startar.

Målning

Färdigmåla underlaget i två strykningar. Färgen är övermålningsbar efter 24 timmar.

Efter målningenTorka av penslar och verktyg noga före rengöring i lacknafta. Förslut burken efter användning.

Hälsa och miljö

  • Produkten får inte hällas ner i avloppet då det försvårar reningsprocessen i reningsverket.
  • Lämna överbliven färg, tomburkar och lösningsmedel till miljöstationen/återvinningen i din kommun.

Se även information i Säkerhetsdatabladet.Midun - Ett smartare val

Midun är det smarta valet när du behöver kvalitetsprodukter till ett riktigt bra pris. Varumärket grundades 2013 och har sedan dess fokuserat på att leverera produkter av nordisk kvalitet. I sortimentet hittar du bland annat prisvinnande väggfärg, spackel, trallolja, fönsterfärg, penslar, rödfärg, akrylatfärg och takfärg.

Är du ute efter budgetalternativ så ska du spana in Midun Basic som är anpassade för enklare projekt där du inte vill betala dyra pengar i onödan. Miduns produkter är utvecklade för det nordiska klimatets alla skiftningar och är Byggmax egna varumärke, därför hittar du bara produkter från Midun hos oss.
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P302
VID HUDKONTAKT:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P313
Sök läkarhjälp.
P333
Vid hudirritation eller utslag:
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Midun

Inspireras av våra gör-det-själv guider

  • Att måla metall är något du kanske inte gör så ofta. Men det är faktisk varken krångligt eller svårt. Arbetet är väldigt likt att måla trä förutom att du använder produkter som är anpassade för metall. Du har säkert en hel del plåtdetaljer som skulle behöva lite kärlek. I den här guiden berättar vi hur du lyckas ge dom det.