LÄCKTÄTARE PLASTIC PADDING

180 ml
Artikelnummer: 1849910
Vikt: 0.4
Spackel som tätar direkt. Ett tätande spackel för permanenta lagningar.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
109   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

LÄCKTÄTARE PLASTIC PADDING
Spackel som tätar direkt. Ett tätande spackel för permanenta lagningar. Lämpar sig exempelvis bra till bensintankar, oljetråg, läckande rör, element, kylare och vattentankar. Fäster även på material som aluminium, lättmetall, plåt, glasfiber, koppar och tål både vatten, bensin och olja.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H242
Brandfarligt vid uppvärmning.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P103
Läs etiketten före användning.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Plastic Padding