PLASTISKT TRÄ BOSTIK

Finns i flera färger
ART.NR: 18266
Snabbtorkande trälagningsmassa för att laga och jämna trä.
Läs mer
st
stock
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
delivery-truck
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
close
Sök efter postnummer

PLASTISKT TRÄ BOSTIK

Snabbtorkande trälagningsmassa för att laga och jämna trä.

Användningsområde

För utfyllnad av hål och sprickor.

Underlag

Trä, sten, metall.

Teknisk data

Arbetstemperatur: Lägst +10°C
Klibbfri yta: 5-10 min
Övermålningsbar: Ja
Läs mer
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H225
Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P403
Förvaras på väl ventilerad plats.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Varumärke Bostik