Policy för mångfald och jämställdhet

Byggmax vill skapa en miljö där kvinnor och män, som grupper och som individer, gemensamt och jämlikt skapar bredd och helhet i verksamheten. Kvinnor och män skall ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom ramen för en anställning hos Byggmax. Vi tror att en jämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen skapar ett bra organisatoriskt klimat, trivsel och lönsamhet. Byggmax strävar därför efter att göra arbetsplatsen attraktiv för såväl kvinnor som män, oberoende av ålder, etniskt ursprung eller sexuell läggning. Detta gäller såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön.

Vi vill skapa en medvetenhet om kön och jämställdhet inom Byggmax så att detta genomsyrar hela organisationen och finns med som en naturlig del vid intern respektive extern rekrytering, lönesättning, och löneförhandling.  I de fall då sökande av olika kön med likartade kvalifikationer och lämplighet i övrigt söker ett jobb, ska den som tillhör det underrepresenterade könet tillsättas. Detta ska tillämpas på alla nivåer i företaget.

Vi strävar efter att all rekrytering på Byggmax skall vara långsiktig, och tror att möjligheten att förena förvärvsarbete med familjebildning skapar goda förutsättningar för hälsa, trivsel, delaktighet och lojalitet. Byggmax anser därför att uttag av föräldraledighet bör ses som naturligt och självklart för såväl män som kvinnor i organisationen. 

Byggmax tar starkt avstånd från alla former av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön. Ingen medarbetare inom Byggmax skall bli särbehandlad eller trakasserad. En anmälan om sexuella trakasserier eller kränkande behandling från en medarbetare skall alltid uppmärksammas, tas på allvar och utredas, samt i förekommande fall åtgärdas.