Smooth Finish Spray Hammerite

0,4l, metallfärg, svart
Artikelnummer: 198002
Vikt: 0.4
Hammerite Hammered Finish Spray, metallfärg som stoppar effektivt rostbildning och ger en slagtålig yta som stöter bort vatten och smuts.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
285   kr /st
st
Smooth Finish Spray Hammerite
Hammerite Hammered Finish Spray är särskilt utformad för att appliceras direkt på nytt, gammalt eller tidigare målat järn eller stål. Hammerite Hammered Finish Spray är alltid ett riktigt val när du ska måla på metall. Färgen bildar en kraftfull barriär som står emot åratal av nötning, stötar och repor.

Jämfört med några traditionella färger, har Hammerite Hammered Finish Spray mycket goda vattenavvisande egenskaper vilket innebär att vatten snabbt rinner av metallytan. Tillsammans med den inbyggdda fuktspärren resulterar det i ett skydd som varar länge.

Såhär använder du Hammerite Finish Spray

Det krävs minimalt med förberedelse och förarbete när du målar med Hammerite Hammered Finish Spray.

1. Avlägsna allt löst sittande rost och färg med stålborste. Slipa lätt med slippapper innan målning. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.
2. Spraya direkt på den rengjorda metallytan. Klart!

Användningsområden

Dörrar
Element
Garagedörrar
Staket
Trädgårdsmöbler
Trappa

Specifikationer

Effekt: Hamrad
Sträckförmåga: 4,5 m2 / l
Burkstorlek: 400 ml
Ommålningsbar: 15 min
Appliceringstemperatur: +5 - 35 grader
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H222
Extremt brandfarlig aerosol.
H229
Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P251
Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P410
Skyddas från solljus.
P412
Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/ 122 °F.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Hammerite