Trappspackel DuraTrapp

3kg, Vit
Artikelnummer: 690324
Vikt: 3
Trappspackel DuraTrapp är ett tvåkomponent epoxispackel.
Tillgänglig online
Fri
frakt
Skickas inom
5-10 vardagar
419   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Trappspackel DuraTrapp
Trappspackel DuraTrapp är ett tvåkomponent epoxispackel.

Användning
Spackel del B blandas i spackel del A tills en jämn grå färg erhålls. OBS! Det krävs en kraftig borrmaskin.
Blanda endast 1 kvm åt gången. Töm snarast ut allt spackel från hinken på trappan, och fördela därefter spacklet med lämplig tandspackel på 1 kvm. Detta gäller såväl plansteg som sättsteg, börja alltid överst.
Åtgången skall vara ca 3 kg/m2. Efter påföring av spacklet slätspackla med en bredspackel av stål. Tänk på att vara lätt på handen så Du inte förändrar skikttjockleken. OBS! Var extra noga med trappnosarna.
Märkning
GHS05
Frätande
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H302
Skadligt vid förtäring.
H312
Skadligt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332
Skadligt vid inandning.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P302
VID HUDKONTAKT:
P304
VID INANDNING:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P341
Vid andningsbesvär, flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 229
Varumärke Duracoat