ÄDELTRÄOLJA BC Cuprinol

0,465 L
Artikelnummer: 198883
Vikt: 0.52
Cuprinol Ädelträolja är en färglös olja för behandling av möbler och snickerier av ädelträ. Ej på trädäck. Behandlingen framhäver och bevarar träets naturliga lyster. Cuprinol Ädelträolja motverkar och ger skydd mot fuktupptagning och sprickbildning samt bevarar ädelträets lyster. Kan användas till alla typer av ädelträ.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
98 95 kr /st
st
ÄDELTRÄOLJA BC Cuprinol
Cuprinol Ädelträolja är en färglös olja för behandling av möbler och snickerier av ädelträ. Ej på trädäck. Behandlingen framhäver och bevarar träets naturliga lyster. Cuprinol Ädelträolja motverkar och ger skydd mot fuktupptagning och sprickbildning samt bevarar ädelträets lyster. Kan användas till alla typer av ädelträ.

Produktfördelar

- Framhäver träets naturliga lyster
- Extremt vattenavvisande

Produktinformation

Täckning: ≈ 10-15 m²/L
Övermålningsbar: 24 timmar
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H302
Skadligt vid förtäring.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312
Skadligt vid hudkontakt.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H351
Misstänks kunna orsaka cancer.
H372
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol