Hårdvaxolja Ljusgrå Herdins

275 ml
Artikelnummer: 186096
Vikt: 0.35
Pigmenterad olja som ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning på träytor inomhus.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
209   kr /st
st
Hårdvaxolja Ljusgrå Herdins
Pigmenterad olja som ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning på träytor inomhus.

Herdins Hårdvaxolja pigmenterad är baserad på naturliga vegetabiliska oljor, vaxer och pigment. Ger hög slitstyrka, vattenavvisning och vacker infärgning. Finns i fyra kulörer. Snabbtorkande, lätt att applicera och underhålla. Används för behandling av träytor som golv, trappor, bänkar m.m., där höga krav finns på slitstyrka, vattenavvisning och reparerbarhet. Används på trärent underlag.

Gör så här

Förbehandling
För bästa vidhäftning ska ytan om möjligt slipas trärent. Börja med grovt slippapper och avsluta med ett finare med ca 180 korn. Slipa alltid i träets fiberriktning, se till att allt slipdamm avlägsnas. Oljebetsade ytor matteras med fint slippapper eller slipduk med kornstorlek 240 eller finare.

Applicering
Oljan ska hålla rumstemperatur och röras upp väl före användning. Behandlingen ska i normalfallet göras i två tunna skikt. Rör om Hårdvaxoljan ordentligt innan applicering. Båda skikten ska strykas ut jämt och tunt. Torka bort överskott och jämna till direkt om överflöd av olja finns. Vänta inte. Använd pensel, Herdins Paint & Stain Pad eller Herdins Snappy och arbeta i träfiberns längdriktning. Torka av eventuellt överskott.

Låt oljan torka 4-7 timmar innan nästa skikt appliceras. Mellanslipning grovlek P180 kan göras vid kraftig fiberresning. Låt andra skiktet torka i 8-12 timmar. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10-12 dagar.

Den färdiga ytan kan poleras med polerduk. Ytan kan underhållas med kallt vatten och såpa. Rengöring av verktyg
Stryk av penslar och andra verktyg så mycket som möjligt. Tvätta först med lacknafta, därefter kan redskapen tvättas med såpa och vatten.

Hantering & Lagring
Lagras i väl tillsluten originalförpackning, undvik spill hud och ögonkontakt. Får ej tömmas i avloppet.

Avfallshantering
Restprodukt lämnas till miljöstation som färgavfall. Tömda rengjorda förpackningar källsorteras som plåt.

TÄNK PÅ ATT
Ytor behandlade med Hårdvaxolja rengörs med ljummet vatten, eventuellt med tillsats av såpa. När ytan blir sliten och känns torr och sträv kan den slipas med fint slippapper. Avlägsna allt slipdamm och applicera ett nytt lager Hårdvaxolja.

Innehåller torkande oljor. Risk finns för självantändning av indränkta trasor, trassel, stålull etc. Använda trasor, trassel, stålull m.m. ska läggs i vatten eller brännas upp.

Teknisk specifikation

Innehåll: Vegetabiliska oljor, vaxer och pigment.
Underlag: Träytor inomhus som utsätts för hårt slitage. .
Kulörer: Vit, Rökt ek, Ljusgrå och Svartbrun. .
Räcker till: En liter räcker till ca 10-15 m² vid behandling med två skikt. .
Förpackning: Plåtburk, 1 liter och 275 ml. .
Torktid: Torr 8-12 timmar efter sista skiktet. Ytan kan belastas efter 2-4 dagar och har härdat klart efter 10-12 dagar.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P271
Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P321
Särskild behandling (se... på etiketten).
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Spontad Nej
Varumärke Herdins