Kvistlack 0,33L

Sadolin
Artikelnummer: 186145
Vikt: 0.4
Sadolin Kvistlack är en snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning och lackering av trä inomhus.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
169   kr /st
st
Kvistlack 0,33L
Sadolin Kvistlack är en snabbtorkande isolerlack som i de flesta fall motverkar risken för genomslag från kvistar och liknande vid målning och lackering av trä inomhus.

Ytan skall vara ren och torr. Kvistlack omrörs väl före användning. Eventuellt överskott av kåda/harts på ytan skrapas bort före behandling. För att uppnå bästa isolering görs två appliceringar kvist för kvist, den första spärrar, den andra förseglar. Applicera Kvistlack i tunna skikt.

Specifikationer

Förpackning: 0.33 L
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 2
Övermålningsbar efter (timmar): 2
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H331
Giftigt vid inandning.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin