Lacknafta

1L
Artikelnummer: 18402
Vikt: 1
Lacknafta används för rengöring av målarverktyg från lacknaftalöslig alkydfärg, till exempel oljefärg.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Från
28 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Lacknafta
Lacknafta används för rengöring av målarverktyg från lacknaftalöslig alkydfärg, till exempel oljefärg.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 993370