Lacknafta

1L
Artikelnummer: 18402
Vikt: 1
FROSTY Lacknafta används som förtunning/spädning av olje- och alkydfärger. Rengör effektivt penslar och övriga måleriverktyg som används till färger spädbara med lacknafta. FROSTY Lacknafta är också ett utmärkt rengörings- och fläckborttagningsmedel av olja och fett på målade ytor, golv, kakel, motordelar etc.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
28 95 kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Lacknafta
FROSTY Lacknafta används som förtunning/spädning av olje- och alkydfärger. Rengör effektivt penslar och övriga måleriverktyg som används till färger spädbara med lacknafta. FROSTY Lacknafta är också ett utmärkt rengörings- och fläckborttagningsmedel av olja och fett på målade ytor, golv, kakel, motordelar etc.
(Aromat 17-23%)

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Ladda ner mer information
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H372
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 993370