Lacknafta

1L
Artikelnummer: 18402
Vikt: 1
FROSTY Lacknafta används som förtunning/spädning av olje- och alkydfärger. Rengör effektivt penslar och övriga måleriverktyg som används till färger spädbara med lacknafta. FROSTY Lacknafta är också ett utmärkt rengörings- och fläckborttagningsmedel av olja och fett på målade ytor, golv, kakel, motordelar etc.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
28 95 kr /st
st
Lacknafta
FROSTY Lacknafta används som förtunning/spädning av olje- och alkydfärger. Rengör effektivt penslar och övriga måleriverktyg som används till färger spädbara med lacknafta. FROSTY Lacknafta är också ett utmärkt rengörings- och fläckborttagningsmedel av olja och fett på målade ytor, golv, kakel, motordelar etc.
(Aromat 17-23%)

Förvaring

Förvaras oåtkomligt för barn.
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P261
Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273
Undvik utsläpp till miljön.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 993370