TRÄDÄCKOLJA PLUS BC Cuprinol

2,325 L
Artikelnummer: 19039
Vikt: 2.67
Cuprinol Trädäckolja Plus är en vattenburen alkydolja med patenterad teknologi med dubbelt UV-filter. Cuprinol Trädäckolja Plus är djuppenetrerande och extremt vattenavvisande. Cuprinol Träolja V motverkar fukt och sprickbildning och bevarar träets naturliga lyster. Skyddar effektivt mot nedbrytning av träytan. Cuprinol Trädäckolja Plus är en träolja avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
275   kr /st
st
TRÄDÄCKOLJA PLUS BC Cuprinol
Cuprinol Trädäckolja Plus är en vattenburen alkydolja med patenterad teknologi med dubbelt UV-filter. Cuprinol Trädäckolja Plus är djuppenetrerande och extremt vattenavvisande. Cuprinol Träolja V motverkar fukt och sprickbildning och bevarar träets naturliga lyster. Skyddar effektivt mot nedbrytning av träytan. Cuprinol Trädäckolja Plus är en träolja avsedd för tryckimpregnerat trä utomhus. Cuprinol Trädäckolja Plus ger vid strykning en mjölkaktig ton som övergår till att bli färglös efter några minuter efter applicering. Cuprinol Trädäckolja Plus kan användas opigmenterad, men pigmenterad ger längst livslängd.

Produktfördelar

- Starkt vattenavvisande
- Extra bra UV-skydd

Produktinformation

Täckning: ≈ 8-12 m²/L
Torktid: 8 timmar
Övermålningsbar: 12 timmar
Strykningar: 1
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H302
Skadligt vid förtäring.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331
Giftigt vid inandning.
H372
Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol