Kundtjänst

Aktuella priser och lagerstatus:

Kundservice

0771-89 00 89
  • Prisgaranti
  • Snabb leverans
  • Över 40 000 varor

Se lager och fraktkostnad

Sverigekarta

Varuinformation

Murcement A
Murcement A är ett bindemedel som blandas med sand och vatten till bruk för murning och putsning. Det kan användas för de flesta murningsarbeten med tegel, kalksandsten, betong- och lättklinkerblock samt putsarbeten som grovstockning och slamning.

Blandning

Murcement A blandas med sand och vatten, blandningstiden är runt 5-10 minuter vid maskinell blandning. Underlaget ska rengöras noggrant och förvattnas samt tunngrundas. Ytan ska omgående skyddas mot uttorkning.

LADDA NER MER INFORMATION

SNABBA FAKTA

Leverantörens artikelnummer 58035
Paketvikt 25 kg

Märkning

Frätande
Skadlig
Faroangivelser
H315 Irriterar huden.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302 VID HUDKONTAKT:
P305 VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351 Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352 Tvätta med mycket tvål och vatten.

Gör det själv