Metallfärg Hammerite

0,75l, direct to galvanized, vit
Artikelnummer: 198808
Vikt: 1
Hammerite Direct to Galvanized är en metallfärg som kan användas på metaller som inte rostar, t ex rostfritt, stål, aluminium, koppar, mässing och zink (galvat).
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
275   kr /st
st
Metallfärg Hammerite
Hammerite Direct to Galvanized är en metallfärg som kan användas på metaller som inte rostar, t ex rostfritt, stål, aluminium, koppar, mässing och zink (galvat). Du behöver varken grundfärg eller primer när du använder Hammerite Direct to Galvanized. Du får en 2 i 1 lösning – grund/metall-primer samt täckfärg i ett! Du får en perfekt och slät yta redan efter ett lager. Hammerite Direct to Galvanized lämpar sig väl för både inomhus- och utomhusmålning.

Produkfördelar

• Kan appliceras direkt på förzinkade ytor utan behov av en primer.
• Bara ett lager krävs.
• Lätt att använda.
• Svag lukt.
• Långvarigt skydd.

Användning

1. Avlägsna löst liggande smuts med slippapper eller stålborste. Tvätta hela metallytan ren från smuts och fett. Låt torka.
2. Måla direkt på den rengjorda metallytan.

Hammerite Direct to Galvanized kan användas till:

• Dörrar
• Garagedörrar
• Staket
• Trädgårdsmöbler
• Trappa

Specifikationer

Effekt: Högblank slät
Sträckförmåga: 14 m2 / l
Burkstorlek: 750 ml
Ommålningsbar: 6 h
Appliceringstemperatur: +5 - 35 grader
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Hammerite