Penseltvätt Nitor

1 l
Artikelnummer: 184991
Vikt: 1.04
Rengör och löser effektivt alkyd- och latexfärger.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
58 95 kr /st
st
Penseltvätt Nitor
Rengör och löser effektivt alkyd- och latexfärger.
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
Snabba fakta
Varumärke Nitor