Tralltvätt Cuprinol

Cuprinol
Artikelnummer: 18430
Vikt: 1.11
Cuprinol Tralltvätt är en saneringsvätska med rengörande och blekande egenskaper för tryckimpregnerade trätrallar där en beläggning av smuts finns.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
74 95 kr /st
st
Tralltvätt Cuprinol
Cuprinol Tralltvätt är en saneringsvätska med rengörande och blekande egenskaper för tryckimpregnerade trätrallar där en beläggning av smuts finns.

Tryckimpregnerade trallar bör tvättas med Cuprinol Tralltvätt en gång om året. Var aktsam vid användning i närheten av trädgårdsväxter, vilka kan skadas. Täck växterna med plast. Etsar.

Behandling

1. Lägg ut koncentratet på trätrallen med t ex en borste eller annat lämpligt verktyg. Fukta gärna trätrallen innan med vatten.
2. Tvätta 2-3 m, låt verka ca 10 minuter.
3. Skura och skölj sedan noga med vatten tills alla beläggningar och tvättrester har avlägsnats. Om trallen är hårt nedsmutsad kan behandlingen behöva upprepas. OBS! Inga rester av tvättlösnigen får finnas kvar när trallen ska behandlas med Cuprinol Träolja.
4. Låt ytan torka.
5. Färdigbehandla med antingen Cuprinol Träolja, CuprinolTrädäcklasyr, Cuprinol Trädäcksolja Super eller Cuprinol Träolja V.
Märkning
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301
VID FÖRTÄRING:
P303
VID HUDKONTAKT (även håret):
P304
VID INANDNING:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P353
Skölj huden med vatten/duscha.
P361
Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
P405
Förvaras inlåst.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Cuprinol