BÅTLACK HELBLANK 1 L

Sadolin
Artikelnummer: 198118
Vikt: 1.06
Sadolin Båtlack är en väderbeständig klarlack för in- och utvändig lackering som ger en högblank fin lackad yta.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
159   kr /st
st
BÅTLACK HELBLANK 1 L
Sadolin Båtlack är en väderbeständig klarlack för in- och utvändig lackering som ger en högblank fin lackad yta.

Underlaget skall vara torrt och väl rengjort. Nytt trä stryks 2-3 ggr med Båtlack. Slipa med fint sandpapper mellan strykningarna. Tidigare lackerad yta slipas noga samt stryks 2-3 ggr med Båtlack.

Specifikationer

Glans: Blank
Förpackning: 1L
Antal strykningar/behandlingar: 2
Torktid (timmar): 10
Övermålningsbar efter (timmar): 10
Rengör verktygen med: Alifatnafta
Verktyg: Pensel, Roller
Märkning
GHS02
Brandfarlig
GHS07
Skadlig
Faroangivelser
H226
Brandfarlig vätska och ånga.
H336
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P210
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden.
P233
Behållaren ska vara väl tillsluten.
P235
Förvaras svalt.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P304
VID INANDNING:
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P340
Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta
Varumärke Sadolin