Murbruk B 25kg

ART.NR: 0112
Murbruk B M2,5 är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning.
Läs mer
st
Saldo i butik Välj butik
Välj butik för att se lagerstatus
Köp online
Ange postnummer för leverans och lagerinformation.
Sök efter postnummer

Murbruk B 25kg

Murbruk B M2,5 är ett torrbruk som blandas endast med vatten för att få ett användningsklart bruk för murning. Det består av murcement A och sand 0-3 i proportionerna 100/500

Användningsområde

Murbruk B M2,5 lämpar sig för murning av lättklinkerblock, tegel och betonghålsten.

Blandning

25 kilo Murbruk B M2,5 blandas med cirka 4 liter vatten. Se till att blanda bruket väl. Blandningstiden är cirka 5-10 minuter Vid maskinell blandning, lämpligtvis i planblandare. Var försiktig med att hälla i för mycket vatten även om blandningen ser torr ut, den blöter upp sig efterhand den blandas.

Materialåtgång

Använd cirka fyra liter vatten per 25 kilo torrbruk, detta ger 16 liter färdigt bruk.

Murningsexempel: källarvägg

Till källarväggen används murblock samt Murbruk B M2,5 tillblandat på ovanstående vis. Börja med att fukta underlaget så att bruket fäster bättre. Lägg på rikligt med bruk och knacka sedan ner blocket till rätt nivå så att fogen blir en centimeter tjock. Fyll fogarna mellan blocken med bruk och fortsätt på detta vis skift efter skift. Skulle bruket härda går det inte att använda, försök inte blöta upp det med vatten utan kasta det och blanda nytt. Efter ett dygn kan murfogarna skrapas från torrbruksrester. Detta görs genom att skrapa med murslev diagonalt över fogarna. Borsta sedan rent med en vanlig kvast.

Härdning

Bruket börjar hårdna efter cirka fyra timmar. Temperatur och luftfuktighet påverkar härdningstiden.
Läs mer
Märkning
GHS07
Skadlig
GHS05
Frätande
Faroangivelser
H315
Irriterar huden.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelser
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P280
Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302
VID HUDKONTAKT:
P305
VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P338
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351
Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352
Tvätta med mycket tvål och vatten.
Leverantörens artikelnummer 553020