Silikatbinder

Sadolin
Artikelnummer: 197004
Vikt: 5.51
Sadolin Silikatbinder är en binder av hög kvalitet som är avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
359   kr /st
st
Silikatbinder
Sadolin Silikatbinder är en binder av hög kvalitet som är avsedd för porösa och sugande puts- och betongytor.

Underlaget skall vara fast och rent från smuts, fett och liknande föroreningar. Starkt sugande underlag som t.ex. tidigare kalkfärgsmålade ytor underbehandlas med en blandning av Sadolin Silikatbinder och vatten 1:1. Färdigmåla med Sadolin Silikatfärg.

80%).

Specifikationer

Förpackning: 5L, 10L
Antal strykningar/behandlingar: 1
Torktid (timmar): 12
Övermålningsbar efter (timmar): 12
Rengör verktygen med: Vatten
Verktyg: Pensel, Roller, Spruta
Märkning
GHS05
Frätande
GHS06
Giftigt
GHS07
Skadlig
GHS09
Miljöfarlig
Faroangivelser
H301
Giftigt vid förtäring.
H311
Giftigt vid hudkontakt.
H314
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315
Irriterar huden.
H317
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318
Orsakar allvarliga ögonskador.
H319
Orsakar allvarlig ögonirritation.
H331
Giftigt vid inandning.
H335
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P262
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P312
Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P501
Innehållet/behållaren lämnas till din lokala återvinningscentral.
Snabba fakta