Teakolja Herdins

Utomhusbruk, 1l
Artikelnummer: 19873
Vikt: 0.96
Teakolja Herdins
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
2-10 vardagar
Hämta i butik
Från
129   kr /st
st

Behöver du hjälp av hantverkare?

Teakolja Herdins
Teakolja Herdins
Ladda ner mer information
Märkning
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P405
Förvaras inlåst.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 19873
Typ Träolja
Varumärke Herdins