Teakolja Herdins

Utomhusbruk, 1l
Artikelnummer: 19873
Vikt: 0.96
Teakolja Herdins
Välj butik för att se lagertstatus
Skickas inom
1-3 vardagar
Hämta i butik
Från
122   kr /st
st
Teakolja Herdins
Teakolja Herdins
Ladda ner dokument
Märkning
GHS08
Hälsofarlig
Faroangivelser
EUH066
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
H304
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
EUH208
Kan orsaka en allergisk reaktion.
Skyddsangivelser
P101
Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102
Förvaras oåtkomligt för barn.
P264
Tvätta... grundligt efter användning.
P301
VID FÖRTÄRING:
P310
Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P331
Framkalla INTE kräkning.
P405
Förvaras inlåst.
Snabba fakta
Leverantörens artikelnummer 19873
Varumärke Herdins